svátek má Antonie

Volby do Evropského parlamentu 2024

Termín voleb - Volby do Evropského parlamentu na území České republiky - volba poslanců za ČR

 • pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • sobota 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je
 • občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a
 • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech. 

Žádost občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP
 • Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.
 • Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
 • Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

Adresa volební místnosti

V MČ Praha - Řeporyje budou volby probíhat ve 3 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.prahareporyje.cz a na obálce, ve které budou doručovány hlasovací lístky.

Přehled o telefonním spojení do volebních místností dle ustanovení § 13 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., v platném znění. Samotná aplikace „kudy k volbám“ je již nyní k dispozici na adrese: https://kudykvolbam.iprpraha.cz/

Prokazování totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 4.6.2024).
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.

Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury, odvolání kandidáta nebo o tom, že kandidát - občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu zbaven práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží.

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. 

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Hlasování na voličský průkaz

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.

 • O voličský průkaz lze požádat pouze osobně, nikoliv v zastoupení
 • Žádost o voličský průkaz může být podána ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však 7 dnů přede dnem voleb při písemném podání – zaslaném poštou či prostřednictvím datové schránky (tj. do 31.5.2024 16:00 hod, resp. 2 dny přede dnem voleb při osobním podání žádosti (tj. do 5.6.2024 16:00 hod.)
 • Podání v listinné podobě (zaslané poštou) musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem žadatele
 • Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky žadatele, nikoliv e-mailem
 • Voličský průkaz může být žadateli vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23.5.2024
 • Vydaný voličský průkaz nelze zaslat do datové schránky
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Domluvit si tento způsob hlasování je možné osobně na ÚMČ Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5 – Řeporyje na podatelně u paní Veroniky Hubálkové, telefonicky na č. 251 625 794 / 778 454 033 nebo e-mailem: podatelna@prahareporyje.cz
Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební komise, kontaktujte podatelnu UMČ Praha – Řeporyje – paní Veronika Hubálková, tel. 251 625 794 / 778 454 033, e-mail: podatelna@prahareporyje.cz

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout