svátek má Zdeňka

GDPR, Informace o zpracování osobních údajů

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

GDPR a osobní údaje zpracovávané na MČ Praha - Řeporyje:

Správce údajů:
Městská část Praha - Řeporyje
Kontakty na správce najdete v menu: Úřad MČ -> Kontakty.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Hana Vlčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420-602-608-054

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce – Městská část hlavního města Prahy - jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy Městské části Praha - Řeporyje. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v Městské části Praha - Řeporyje, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce městské části.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Městské části Praha - Řeporyje (odborně řečeno – naše městská část je zpracovává jako správce), máte právo:

 • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme níže na této stránce.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se úřad městské části dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech městské části, vlastnících nemovitosti v naší městské části, nebo dalších lidech, zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě oprávněného zájmu městské části zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku městské části (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.


Detailní tabulka se seznamem zpracovávaných agend

spreadsheet GDPR, Seznam zpracovávaných agend  (129 KB)

pdf GDPR - Informace o kamerovém systému (134 KB)


Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městská část Praha - Řeporyje, Úřad MČ informace týkající se účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odděleními úřadu městské části Praha - Řeporyje.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na MČ Praha - Řeporyje:

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ
 • Účel zpracování: zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb, 451/1991 Sb., 89/1995 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, ČSÚ
 • Doba uchování: pers.: po dobu trvání prac. poměru a 50 let po jeho skončení, mzdy: po dobu trvání prac. poměru a 45 let po jeho ukončení (dle spisového a skartačního řádu)
AGENDA A ODMĚŇOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ A ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ
 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ a členů výborů a komisí zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař,
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a 50 let po skončení (dle spisového a skartačního řádu)
AGENDA DPP A DPČ A ODMĚNY ČLENŮM OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
 • Účel zpracování: evidence a zpracování výplat fyzických osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti a odměny členům okrskových volebních komisí v souladu se zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb, 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby zaměstnané na DPP a DPČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje, zdravotní pojišťovny, PSSZ
 • Doba uchování: po dobu trvání dohody a následně podle Spisového a skartačního řádu
EVIDENCE UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ
 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ zák. 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a dle spisového a skartačního řádu
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • Účel zpracování: vzdělávání zaměstnanců (úředníků dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: úředníci ÚMČ Praha - Řeporyje
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů – MČ Praha - Řeporyje, vzdělávací instituce akreditované u MV ČR
 • Doba uchování: 10 let po ukončení vzdělávací akce (dle spisového a skartačního řádu)
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PRO OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST NA MČ
 • Účel zpracování: výběrová řízení dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb. a 451/1991 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení
 • Kategorie příjemců údajů: členové výběrových komisí
 • Doba uchování: po dobu trvání a vyhodnocení výběrového řízení (dle spisového a skartačního řádu)
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
 • Účel zpracování: poskytování cestovních náhrad podle 262/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, zastupitelé
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů – MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
VYMĚŘENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
 • Účel zpracování: vyměření místních poplatků dle zák. 565/1990 Sb. v platném znění včetně jejich příslušenství, exekuce podle zák. č. 337/1992 Sb v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci, dlužníci a jejich zástupci plátce mzdy
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány VS, odvolací orgány
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 123/1998 SB.
 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ
 • Účel zpracování: vyřizování stížností a podnětů podle zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další údaje zpracovávané v souladu s platnou právní úpravou v rámci jednotlivých agend
 • Kategorie subjektu údajů: stěžovatel, osoby napadené stížností a podnětem, či osoby dotčené žádostí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
AGENDA STŘETU ZÁJMŮ
 • Účel zpracování: agenda střetu zájmů – vedení registru oznámení dle zák. 159/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: dle formuláře čestného prohlášení uvedené ve vyhl. č. 578/2006 Sb.
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři podle zák. č. 159/2006 Sb.
 • Kategorie příjemců údajů: správce (tajemník ÚMČ), nadřízený správní orgán
 • Doba uchování: 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře dle spisového a skartačního řádu
VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY
 • Účel zpracování: vedení spisové služby podle zák. č. 499/2004 Sb. ve vztahu ke všem agendám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, dle příslušných právních předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: podatelé a adresáti, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, příp. jiné orgány VS, pokud jsou kompetentní k vyřízení, nadřízené a kontrolní orgány ev. soudy
 • Doba uchování: trvale
VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z CZECH POINT
 • Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z informačních systému veřejné správy v souladu se zákonem 365/2000 Sb. o inf. systémech VS v platném znění (Czech Point)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti, popisné údaje dle předtisku žádosti,
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 a 6 let (dle spisového a skartačního řádu)
VIDIMACE LISTIN A LEGALIZACE PODPISŮ
 • Účel zpracování: vidimace (ověřovány shody opisů nebo kopií listin) a legalizace podpisů na listinách podle zákona č. 21/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AGENDY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁK. Č. 183/2006 SB.
 • Účel zpracování: zajištění výkonu agendy vyplývající ze zák. č. 183/2006 Sb v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha - Řeporyje, ost. orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ VÝBORŮ ZMČ A KOMISÍ STAROSTY
 • Účel zpracování: zajištění jednání výborů ZMČ a komisí starostky v souladu ze zák. č. 131/2000 Sb. v platném znění a jednacím řádem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: členové výborů a komisí, občané MČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: zápisy z jednání trvale, podkladové materiály 5 let po jednání výboru či komise (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE OBYVATEL (OHLAŠOVNA TRVALÉHO POBYTU)
 • Účel zpracování: ohlašovna trvalého pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby s trvalým pobytem na území MČ Praha - Řeporyje
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MČ Praha 13
 • Doba uchování: přihlašovací lístek dle spisového a skartačního řádu
ZTRÁTY A NÁLEZY
 • Účel zpracování: ztráty a nálezy v souladu s ust. zák. 89/2012 Sb. OZ v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nálezce, majitel
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VOL. KOMISÍ
 • Účel zpracování: zajištění voleb – personální zajištění volebních komisí podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb. a 275/2012 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 45 let po provedení voleb (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PŘÍPRAVA VOLEB ČI REFERENDA
 • Účel zpracování: zajištění voleb – voličské seznamy a průkazy podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb. a 275/2012 Sb. a 22/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ starší 18 let a žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let po provedení voleb či referenda (dle spisového a skartačního řádu)
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
 • Účel zpracování: projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP, soudy, Policie ČR, státní zastupitelství příp. jiné subjekty, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ
 • Účel zpracování: evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj dle zák. 131/2000 Sb v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, dodavatelé, osoby, které způsobily škodu, žalobci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, soudy
 • Doba uchování: 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
DISPOZICE S NEMOVITÝM MAJETKEM
 • Účel zpracování: dispozice s nemovitým majetkem v souladu se zák. č. 131/2000 Sb. v platném znění a Vyhl. HMP 55/2000 v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti, smluvní strany (kupující, prodávající, dárci, obdarovaní, pronajímatelé, nájemci, půjčitelé, vypůjčitelé, pachtýři, propachtovatelé, příkazníci, zprostředkovatelé, komisionáři, zápůjčitelé, výprositelé aj.)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP, katastrální úřady
 • Doba uchování: 5-10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PRÁVA A POVINNOSTI
 • Účel zpracování: uplatňování práv a povinností MČ jako zadavatele veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění a zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, výběr nejvhodnější nabídky, schválení uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, členové výběrových komisí, subjekty VS-za základě zvláštního zákona a subjekty, které prokáží právní zájem-uchazeči o veřejnou zakázku, soudy
 • Doba uchování: 5 let po ukončení (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE SMLUV A JEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH VZTAHU
 • Účel zpracování: evidence smluv, podklady pro smluvní vztahy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PŘI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
 • Účel zpracování: vedení správních řízení dle zák. č. 185/2001 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb., 123/1998 Sb., 13/1997 Sb., 133/2000 Sb. vše v platném znění a v rozsahu dle zák. 131/2000 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, ostatní účastníci řízení, zástupci účastníků řízení, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud, MHMP
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
MÍSTNÍ POPLATKY
 • Účel zpracování: evidence místních daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci místních daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ZŠ A MŠ
 • Účel zpracování: realizace konkurzních řízení dle zák. 561/2004 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci konkurzních řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout