ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Žádosti o informace

Žádosti o informace

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti.

Žádost se podává u hospodářsko-správního odboru ÚMČ Praha - Řeporyje. V případě, že je žádost podána ústně, je ústně rovněž vyřizována. Není-li ústně informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, musí podat žádost písemně.

Písemnou žádost o informace je možné podat v úředních hodiná­ch v podatelně úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu (v případě zaručeného elektronického podpisu) na formuláři, který je k dispozici na těchto webových stránkách nebo v budově Úřadu MČ Praha - Řeporyje.

Informace pro veřejnost jsou zveřejňované prostřednictvím:
  1. fyzické úřední desky - vedle budovy úřadu
  2. elektronické úřední desky - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - eDeska
  3. v místním časopise Řeporyjské Echo
  4. místním rozhlasem - v případě aktuálních informací

Informace, které MČ dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Řeporyje, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet MČ na příslušný kalendářní rok.

Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků Úřadu MČ Praha - Řeporyje v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost výborů a organizačním řádem ÚMČ Praha - Řeporyje.


Chcete-li podat Žádost o informaci
další informace získáte v nabídce Úřad MČ / Potřebuji vyřídit / Žádost o informace