svátek má Evženie

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE VE VĚKU OD 6 DO 18 LET

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

VE VĚKU OD 6 DO 18 LET

PRO ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ŘEPORYJE

PRO ROK 2019


Přílohy ke stažení

document Program dotací 2019 organizace (229 KB)

pdf Žádost o poskytnutí dotace organizace (85 KB)

pdf Evidenční list organizace (29 KB)

pdf Jmenný seznam členů organizace (19 KB)

 

Část I. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení

Výběrové řízení projektů programu bude zveřejněno ode dne 20.5.2019 – 31.8.2019 na úřední desce Úřadu městské části Praha – Řeporyje a webových stránkách Městské části Praha - Řeporyje. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu činí 282000,- Kč. Výše dotace jednotlivých projektů bude posouzena Finančním výborem ZMČ Praha – Řeporyje podle stanovených kritérií (bod 2.).

 1. Subjekty, které mohou žádat o příspěvek

Organizace působící na území městské části Praha – Řeporyje v oblasti využití volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let v těchto oblastech:

 1. Sportovní činnost

Výše finančních prostředků vyčleněná pro oblast sportovní činnost – 180.000,- Kč.

 1. Kultura

Výše finančních prostředků vyčleněná pro oblast kultura – 80.000,- Kč.

 

 1. Kriteria pro hodnocení žádostí
 • Žádost bude prosta formálních vad a nedostatků   5%
 • Délka činnosti organizace na území městské části 40%
 • Počet dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let 55%
 1. Všeobecné informace
 2. Formulář Žádost o poskytnutí dotace v oblasti využití volného času dětí mládeže ve věku od 6 do 18 let pro organizace působící na území Městské části Praha-Řeporyje pro rok 2019, jejíž součástí je i Podrobný položkový rozpis nákladů (dále jen „Žádost o poskytnutí dotace“ a „Podrobný položkový rozpis nákladů“), Evidenční list členské základny a Jmenný seznam dětí ve věku od 6 do 18 let, budou k dispozici na úřední desce i webových stránkách úřadu.
 3. Projekty se přijímají v podatelně Úřadu MČ Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha – Řeporyje od 24.6.2019 do 24.7.2019 do 18.00 hod. Do tohoto data a hodiny musí být projekty doručeny na uvedenou adresu. Podmínkou přijetí je podání projektu v jednom originálním vyhotovení spolu s řádně vyplněným formulářem žádosti v obálce označené „dotace – neotvírat“ poštou nebo osobně. V případě podání více projektů jedním subjektem je každý projekt podáván samostatně.
 4. Vybrané ani zamítnuté projekty se žadatelům nevracejí.
 5. V případě, že žadatel bude mít podanou žádost o finanční příspěvek/dotaci na shodný/obdobný projekt u více institucí, je povinen tuto skutečnost uvést v Žádosti o poskytnutí dotace. Pokud bude tato skutečnost zamlčena, lze Žádost o poskytnutí dotace zamítnout.
 6. Příjemce informuje okamžitě poskytovatele o okolnostech bránících realizaci projektu nebo ji zdržujících, pokud takové okolnosti nastanou.
 7. Na přidělení dotace není právní nárok.
 8. Příjemce je povinen ukončit projekt nejpozději do 20.11.2019.
 9. Náležitosti projektu, dokumentace
 • Projekt

Projekt musí být zpracován stručně a výstižně, musí obsahovat následující kapitoly (rozsah zpracování do 3 stran)

 • Cíl
 • Základní charakteristiku projektu
 • Zdůvodnění projektu
 • Přínos projektu
 • Informaci o výši finančního příspěvku/dotace na projekt v předchozím období z prostředků MČ Praha – Řeporyje (v případě, že se jedná o pokračující, popř. navazující projekt)

Pokud nebude projekt tyto body obsahovat v náležitém rozsahu, může být z dalšího řízení vyřazen.

 • Žádost o poskytnutí dotace včetně podrobného položkového rozpisu nákladů

Podrobná ekonomická rozvaha (celková výše finančního objemu projektu, výše finančního požadavku ze strany MČ Praha – Řeporyje, položkový rozpis finančního požadavku s odůvodněním jednotlivých položek).

 1. Uznatelné náklady projektu

Náklady jsou jen ty, které jsou přímo nezbytné k realizaci projektu a jsou zachyceny prvotními účetními doklady. Náklady musí být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek. Uznatelnými náklady jsou:

 1. V oblasti Sportovní činnost – dotaci lze čerpat na:
 • Závody, soustředění, soutěže – ubytování, doprava
 • Sportovní potřeby a vybavení
 • Sportovní oblečení
 1. V oblasti Kultura – dotaci lze čerpat na:
 • Vystoupení a soutěže – ubytování, doprava
 • Stejnokroje
 1. Projednání a schválení projektů

Projekty budou posouzeny Finančním výborem ZMČ Praha – Řeporyje a následně předloženy ke schválení ZMČ.

Na schválené projekty budou poskytnuty finanční prostředky až po schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Řeporyje a v rámci schváleného rozpočtu MČ pro rok 2019.

 1. Seznámení s výsledky řízení

Rozhodovat o Žádosti o poskytnutí dotace bude ZMČ nejpozději do pondělí 30. 9. 2019. Po schválení zastupitelstvem MČ se s výsledky dotačního řízení mohou žadatelé seznámit v kanceláři poplatků ÚMČ Praha-Řeporyje, na úřední desce ÚMČ Praha-Řeporyje nebo na webových stránkách MČ Praha – Řeporyje. Oznámení o výsledku řízení bude žadatelům zasláno písemně a bez odůvodnění do 10 dnů od schválení ZMČ Praha-Řeporyje.

Výše prostředků v Programu pro poskytování dotací není nárokovou položkou a závisí na výši schválených finančních prostředků určených rozpočtem MČ Praha – Řeporyje na rok 2019.

 1. Kontrola a hodnocení poskytované podpory

Příjemce dotace umožní pověřeným pracovníkům MČ a členům Finančního výboru ZMČ Praha-Řeporyje kontrolu užití finančních prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se všemi podmínkami pro přidělení dotací do 24 měsíců po poskytnutí dotace.

 1. Vyúčtování dotace

Vyúčtování přidělené dotace formou položkového rozpisu vč. kopií účetních dokladů doručí předkladatel nejpozději do pondělí 25.11.2019 do 18:00 hodin, a to do podatelny Úřadu MČ Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha – Řeporyje.

 

 

Městská část Praha – Řeporyje a členové FV ZMČ Praha – Řeporyje jsou oprávněni vykonávat průběžnou a následnou kontrolu plnění účelu projektů a čerpání přidělených finančních prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V případě závadného či nedořešeného vyúčtování dotačních prostředků přidělených z rozpočtu MČ Praha – Řeporyje, bude proti příjemci finančních prostředků postupováno dle platných právních předpisů.

Část II. Charakteristika vyhlášeného programu

Prioritou programu je podpora činnosti dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let.

Cíl programu v oblasti sportovní činnost:

 • podpora sportovních soutěží, soustředění a závodů
 • nákup drobných sportovních potřeb a sportovního vybavení ( např. míče, sítě atd.)
 • nákup sportovního oblečení (např. dresy)

Cíl programu v oblasti kultura:

 • podpora vystoupení a soutěží
 • nákup stejnokrojů (jednotného oblečení)

 

Vyhlášeno dne 20.5.2019 na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha – Řeporyje č. 0093/2019/ZMČ6 ze dne 29.4.2019.

 

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout