ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městské části. Zastupitelstvo městské části volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva městské části a členy výboru z řad členů zastupitelstva městské části a občanů městské části a tajemníka výboru z řad zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu městské části.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke stavebním záměrům před projednáním v zastupitelstvu městské části (dále jen „ZMČ“)

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k předloženým dokumentacím pro stavební a územní řízení před projednáním v ZMČ

V případě potřebu konzultuje stavební záležitosti s příslušným stavebním úřadem

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy a jeho změnám před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy před schválením v ZMČ

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje vzdělávání v městské části

Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací či návratných finančních výpomocí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Projednává výroční zprávy o činnosti předkládané základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Iniciuje a podílí se na přípravách kulturních akcí městské části

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...