Voličský průkaz

Dne 31.12.2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční ve dnech 8.10. a 9.10.2021.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny lze hlasovat rovněž na voličský průkaz, o jeho vydání lze žádat okamžikem vyhlášením voleb.

Volič, který se nebude v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, kde je zapsán ve stálém seznamu, může požádat o vydání voličského průkazu, na který pak může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Kde lze o voličský průkaz žádat?

Obecně lze o voličský průkaz požádat u toho, u koho je volič zapsán ve stálém nebo zvláštním seznamu.
Na Úřadu MČ Praha Řeporyje lze požádat o vydání voličského průkazu, pokud má volič v územním obvodu MČ Praha Řeporyje trvalé bydliště a je zde veden ve stálém seznamu.
Volič, který má bydliště mimo území ČR a je na základě své žádosti zapsaný ve zvláštním seznamu u zastupitelského úřadu, žádá o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu.

Kde obdržím žádost o voličský průkaz?

Pro zjednodušení jsou na webových stránkách ÚMČ v sekci VOLBY – Volby 2021 umístěny formuláře, které lze využít jako žádost o vydání voličského průkazu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu:
document formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu (15 KB)
document formulář pro zaslání voličského průkazu poštou (15 KB)
document formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voličem (na základě plné moci) (15 KB)
Žádost lze vyzvednou rovněž osobně v úředních hodinách v 1. patře úřadu.

Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?

Žádost lze podat:

  • 1. osobně, v úředních hodinách, v 1. patře úřadu, a to nejpozději 6.10.2021 do 16.00 hodin, a to • od 23.9.2021 v 1. patře ÚMČ Praha Řeporyje. Nezapomeňte vzít si sebou platný doklad k prokázání Vaší totožnosti.
  • 2. zasláním
    • v písemné podobě na adresu - Úřad městské části Praha Řeporyje, odbor hospodářsko-správní, Nad Náměstím 84, Praha Řeporyje, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem nejpozději do 1.10.2021 nebo
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zb9bzi9 ) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 1.10.2021

Kdy volič voličský průkaz dostane?

Voličské průkazy budou vydávány od 23.9.2021 do 6.10.2021 16.00 hodin.

Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou plnou mocí volič určil k převzetí voličského průkazu.
Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu voličský průkaz odeslán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz je zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). Případnou změnu doručovací adresy je nutné neprodleně sdělit.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Bližší informace o voličských průkazech lze získat na tel.č. 251 625 794 nebo 778 454 033), popř. elektronickým dotazem na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.