Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, Vydané právní předpisy.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

MČ Praha - Řeporyje si řídí těmito základními předpisy:

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha – Řeporyje.

Některé odbory a oddělení se řídí zvláštními zákony, kterými je poskytování informací upraveno nebo omezeno. Jedná se např. o zákon 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, 455/1991Sb., živnostenský zákon, 268/1949Sb., zákon o matrikách a další ( vše v aktuálním znění ). Zvláštní zákony jsou k nahlédnutí na příslušných odborech a odděleních v úředních hodinách.

Plné znění zákonů lze získat také např. na www.vlada.cz v odkazech na jednotlivá ministerstva a na www.portal.gov.cz


Vydané právní předpisy (směrnice, nařízení a další interní dokumenty)

Městská část Praha - Řeporyje vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy.
Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy - Vyhlášky a nařízení hl.m.Prahy .

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a další Směrnice, které např. řídí postup při výběru dodavatele zakázek malého rozsahu, atd.
  • Příkaz pro provedení inventarizací a další vnitřní příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu
  • Dále je vydán Řád veřejného pohřebiště a další provozní postupy v rámci hospodářské činnosti
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ a jednací řády výborů zastupitelstva

Seznam dokumentů uveřejněných v kategorii Vydané právní předpisy