Sbor dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Řeporyje
Hasičů 1081/3a, Praha 5-Řeporyje, 155 00
internet: www.sdhreporyje.info
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 251 626 128


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Řeporyje (JSDH) je zřízena na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dále v souladu § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění.

Zastupitelstvo MČ Praha – Řeporyje schválilo usnesením č. 4 ze dne 8. 12.2003 zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Řeporyje (JSDHO) a jmenovalo velitele JSDHO.

Zřizovatel: Městská část Praha – Řeporyje, se sídlem Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

JSDH je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do kategorie JPO III (JPO III = jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.

Vymezení předmětu činnosti

Základní úkoly JSDHO:
 • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
 • provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
 • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
 • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární ochrany, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů
 • chrání život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

Velitel JSDHO

Povinnosti velitele JSDHO:
 • je oprávněný jednat za JSDHO
 • udržuje trvalou akceschopnost JSDHO.
 • kontroluje, zda se členové JSDHO podrobují pravidelným zdravotním prohlídkám
 • kontroluje, aby jakoukoliv činnost v JSDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí
 • dbá na to, aby všichni členové užívali při činnostech v rámci JSDHO předepsanou výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce a požární ochrany
 • kontroluje, aby odborná příprava členů JSDHO byla prováděna podle plánu odborné přípravy členů JSDHO
 • dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany
 • plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně
 • vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje její hospodárné užívání
 • podává zprávu o okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDHO
 • vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDHO a o odborné přípravě členů JSDHO
 • podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem č.133/1986 Sb. v platném znění
Oprávnění velitele JSDHO při plnění úkolů na úseku požární ochrany:
 • nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení JSDH, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídili jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
 • nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru; o nařízených opatřeních neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.

JSDHO navazuje na dlouholetou činnost dobrovolných hasičů v Řeporyjích, dochovány jsou „Stanovy sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích“, které byly schváleny na základě usnesení obecního výboru ze dne 30. ledna 1882.

CK Místodržitelství v Čechách dne 4. července 1882 stvrdilo:
„Že spolek ten pozůstává podle stanov výše položených, stvrzuje se v smyslu § 9 zákona daného dne 15. listopadu 1867 ř.z.č.: 134.“