Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Praha 5 - Řeporyje

Starosta Městské části Praha – Řeporyje ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5,
právnické osoby vykonávající činnost školy
zřizované Městskou částí Praha - Řeporyje

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. znalost školské problematiky a předpisů,
  3. organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 1. 2020


Obálku označte slovy: „KONKURZ ZŠ – NEOTEVÍRAT“.


Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do pátku dne 15. 11. 2019 do 12:00 hodin na adresu: Městská část Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00, Praha 5 – Řeporyje.


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami.


Dokument ke stažení

pdf Konkursní řízení ředitel/ředitelka ZŠ Praha 5 - Řeporyje (161 KB)